Roithmann, Renato; Macoto Kosugi, Eduardo; Tamashiro, Edwin