Pinho, Silvia Maria Rebelo; Jarrus, Marta Essuane; Tsuji, Domingos Hiroshi